درآمدی برشرق‌شناسی و مستشرقان
33 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان شماره 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت شرق از دیرباز مورد توجه غربیان بوده و در این راستا اقدامات متعددی انجام داده‌اند که از مجموعه این اقدامات به «شرق‌شناسی» تعبیر می‌شود.این نوشتار در صدد تبیین وتعریف شرق‌شناسی، تغییرات مفهومی آن، عوامل وانگیزه های شرق شناسی و مراحل مختلف آن است که در ادامه از این مطالعات در سرزمین‌های اسلامی به «مطالعات اسلامی» یاد می‌شود. آن چه در بررسی این مطالعات جلوه بیشتری دارد سیر تحولات و دگرگونی آن می باشد که به اقتضای شرائط هر زمانی متفاوت است وازمطالعات اولیه عصر باستان شروع، دورهای میانی عصر باستان راگذرانده، دوره های جدید ومطالعات درباره شرق واسلام به صورت کلاسیک وآکادمیک آن از جهات مختلف راشامل می شود. در این سیر مطالعاتی انگیزهای مختلف از سوی غربیان مورد توجه قرار گرفته است. در پایان ارتباط میان اسلام و مسیحیت، اقدامات کلیسا در برابر اسلام و شیوه‌های جدید تقابل نیز مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه‌ها